Uncategorized

สนง.ยุติธรรม จ.ประจวบฯ จัดโครงการการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

สนง.ยุติธรรม จ.ประจวบฯ จัดโครงการการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
วันนี้ 29 มิ.ย.2561 ที่ศาลาหมู่บ้านอาสาสมัครและป้องกันตนเอง (อพป.) บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางไพเราะ คงเปรม ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายปิยชาติ ไฮ้คง หน.กลุ่มอำนวยการและนิติการ นักวิชาการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่นิติกร เจ้าหน้าที่ สนง.คุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ .สนง.บังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่.สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ และ เจ้าหน้าที่.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผญบ. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในบทบาท หน้าที่ การดำเนินงานสำคัญด้านการอำนวยความยุติธรรมให้กับ ปชช.ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค พร้อมยก ตัวอย่างประกอบ ให้กับประชาชนทราบ และเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่ควรทราบ และสิทธิในการช่วยเหลือที่จะได้รับจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ได้รับและควรรู้

//////////////////////ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468