วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหัวดง ตำบลหัวดง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหัวดง ตำบลหัวดง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จำนวน 32 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณวัดหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดง มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้านและตำบล

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: