เมืองเพชรบูรณ์ ติวเข้มสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

เมืองเพชรบูรณ์ ติวเข้มสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

วันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงประกอบด้วย นายสมศักดิ์ หลวงเทพ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ตัวแทนฝ่ายปกครอง, ตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์, สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมให้ความรู้ และตอบปัญหาข้อซักถามจากเจ้าของสถานประกอบการรวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยในครั้งนี้เป็นการแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการซักถามและตอบคำถามกันอย่างใกล้ชิด

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสานการปฏิบัติร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับเจ้าของสถานบริการ และเจ้าของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมในทุกมิติ และแนะแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายหรือประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป