ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดลำปาง นำจิตอาสาชาวลำปาง ร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดลำปาง นำจิตอาสาชาวลำปาง ร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดลำปาง โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ในใจคน สร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ให้กับชาวลำปาง” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ร่วมกันสานพลังรวมใจประชาชนในเขตพื้นที่ สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าหลวง ช่วยกันลงแรงดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูผืนป่าธรรมชาติ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณพื้นที่สงวนเพื่อการใช้ประโยชน์ของวัดพระธาตุสันดอน ชุมชนบ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ และจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา รวมถึงพี่น้องประชาชนจิตอาสา 904 วปร. จากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ 2 อำเภอ ทั้งอำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง รวมจำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยกาย ดูแลรักษาต้นไม้ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ และได้มีมติภายหลังกำหนดให้ใช้ชื่อในวันดังกล่าวว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทย ได้ทำกิจกรรมสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ และให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้น้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ขึ้น พร้อมกับได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยการทำกิจกรรมเนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” ประชาชนชาวลำปาง กว่า 700 คน ต่างได้ร่วมแรงกายแรงใจลงพื้นที่แปลงปลูก บำเพ็ญประโยชน์ดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้เคยทำการปลูกไว้ ในโครงการ “อาสาประชารัฐ รวมใจไทยปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บนเนื้อที่กว้างกว่า 10 ไร่ ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนชาวลำปางต่างได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมที่เฉาตาย ทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ให้กับกล้าไม้ที่รอดชีวิต

ทั้งนี้สำหรับบนพื้นที่แปลงปลูกต้นไม้แห่งนี้ ทางจังหวัดลำปางได้มีการปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วแบบผสมผสานไว้รวมกว่า 16 ชนิด มากกว่า 2,000 ต้นกล้า มีทั้งกล้าพันธุ์ไม้มงคล ไม้เศรษฐกิจ และไม้ผลต่างๆ อาทิเช่น สัก มะค่าโมง ไผ่ หว้า มะขาม มะไฟ และมะฮอกกานี เป็นต้น โดยการปลูกป่าแบบผสมผสานดังกล่าว ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง