วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดวังกระสูบ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดวังกระสูบ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้นำท้องที่ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 31 คน ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์วัดวังกระสูบ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ทำให้วัดวังกระสูบ มีความสะอาด เรียบร้อย มีภูมิศน์สวยงาม และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน