Uncategorized

ม.อุบลราชธานีดึงเด็กมัธยมเข้าค่ายการยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานีดึงเด็กมัธยมเข้าค่ายการยาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบล” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” รายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ว่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมย่อยที่ 3 ค่ายการยาง ม.อุบลฯ กล่าวว่า “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ”เป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดได้จัดเมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสัญจรในการลงพื้นที่โรงเรียนเขตบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนทั้งทางด้านทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริงจากฐานกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้จำนวน 4 ฐานด้วยกัน

ซึ่งแต่ละฐานประกอบด้วยกิจกรรม ฐานที่ 1 สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ (ได้แก่ สมบัติการละลายและทนความร้อนของพอลิเมอร์ สมบัติแรงตึงผิวของวัสดุ) ฐานที่ 2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ยาง (ได้แก่ ยางและสารเคมีสำหรับยาง องค์ประกอบยางล้อ นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ ฐานที่ 3 การแปรรูปพอลิเมอร์ (ได้แก่ การทำไฟเบอร์คอมโพสิต การขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ การทำพวงกุญแจฟิล์มหด) และฐานที่ 4 การแปรรูปน้ำยาง (ได้แก่ การทำถุงมือกันลื่น การทำลูกโป่ง ลูกบอลนวดมือ) ทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” ครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป