จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์ พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี ที่จะลง ประชุม ครม. สันจร ที่จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4 / 2561 และกำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมนำเสนอการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสถานที่ ด้านการต้อนรับ การรักษาความปลอดภัย การจราจร สื่อมวลชน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

///// กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม
อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////