ข่าวรัฐสภา

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัปดาห์นี้ว่า

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.20 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 จะมีวาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และคณะเป็นผู้เสนอ จากนั้นเป็นการให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ซี่งพันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอรายงาน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 และรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560
โฆษก วิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม วิป สนช. ยังได้พิจารณากฎหมาย 6 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ….ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน