Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแห่งประเทศไทย

เมื่อ 5 มิ.ย.61, 0830 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแห่งประเทศไทย, นายสวัสดิ์ ลือยศ ปลัด อ.บ้านโฮ่ง, ส.อ.สุพจน์ คุณาวงค์ ปลัด ทต.บ้านโฮ่ง, สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จว.ช.ม., หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.บ้านโฮ่ง, รพ.บ้านโฮ่ง, สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง, ผญบ., ผช.ผญบ. และราษฎรในพื้นที่ บ.โฮ่งหลวง ม.๒ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 เนื่องด้วย สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จว.ช.ม. ได้ส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการบูรณาการจัดการปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ” ซึ่งมีการตรวจประเมินฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบทานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการดำเนินงานฯ โดยมี นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ทต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 100 คน