Reporter&Thai Army Uncategorized

รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำหน่วยงาน จิตอาสา พร้อมขบวนรถ เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำหน่วยงาน จิตอาสา พร้อมขบวนรถ เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดพิธี โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 และปล่อยขบวนรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารกองทัพบกจึงได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค

ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือที่ของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง