ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร อุบัติเหตุ แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดเริ่มรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดย ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจนเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเริ่มรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดย ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจนเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

วันชัยเริ่มรณรงค์ปลอดภัยใช้ถนนสงกรานต์62/NBTV๑๐๑—

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน ๒๕๖2 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด ในนามของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน และผู้มีเกียรติ

เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีแผนการดำเนินงานที่เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการหลัก

รวมถึงมีมาตรการเสริม เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน ในพื้นที่อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ตลอดจนการจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดลง


เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดนิทรรศการและสนับสนุนอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชน เกิดความตระหนักในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน จาก บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด


กิจกรรม รับมอบเครื่องดื่มและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน กล่าวเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจห่วงใยประชาชน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่า.- จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีการประชุม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการ รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนในระดับชุมชน และครอบครัว โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของชุมชน ตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ” ภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี เพื่อเป็น 365 วัน แห่งความปลอดภัย เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความระมัดระวัง รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ดี และขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง “5 ไม่” คือ ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย


—///—สมนึก บุญศรี/บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–