ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อุบัติเหตุ

จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ขับเคลื่อนโดยสื่อมวลชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62เน้นด่านครอบครัว รถ.จยย.ทำประกัน100%ละเลยปรับเป็นหมื่นใช้5ไม่ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ขับเคลื่อนโดยสื่อมวลชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62เน้นด่านครอบครัว รถ.จยย.ทำประกัน100%ละเลยปรับเป็นหมื่นใช้5ไม่ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดพบสื่อฯเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ปี62เป้าตายลดปีละ33คนเน้นด่านครัวเรือน ใช้รถต้องมีประกันละเลยปรับเป็นหมื่น/NBTV๑๐๑/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129

เมื่อเช้าวันนี้ วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม ศปถ.จังหวัดร้อยเอ็ดพบสื่อมวลชนครั้งที่ 1/2562 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยขอให้สื่อมวลชน ได้เตรียมข้อมูลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปกติและช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้ 1 ใช้มาตรการหลัก 7 ด้าน อันได้แก่ ด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านดูแลนักท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการเสริมอันได้แก่ เน้นอำเภอเสี่ยงสีแดงสีส้ม ด่านชุมชนเข้มข้น ธรรมนูญหมู่บ้านเข้มงวด จุดจัดงานโซนนิ่ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยน้ำหวาน ทำประกันภัยพรบ 100% โดยมีช่วง ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคมถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคมถึง 10 เมษายน 2562 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562

โดยจากการถอดบทเรียน ในปี 2559 เกิดเหตุ 71 ครั้งบาดเจ็บ 74 คนเสียชีวิต 7 ราย ปี 2560 เกิดเหตุ 65 ครั้งบาดเจ็บ 65 คนเสียชีวิต 10 ราย ปี 2561 เกิดเหตุ 66 ครั้งบาดเจ็บ 83 คนเสียชีวิต 10 ราย เฉลี่ย 3 ปี 2559 ถึง 2561 เกิดเหตุ 67 ครั้งบาดเจ็บ 74 คนเสียชีวิต 9 ราย โดยมีแผน การ ควบคุมดูแลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงในช่วงปี 2562 ถึง 2565 เป็น 10 คนต่อแสนประชากร โดยควบคุมตลอดทั้งปี เสียชีวิต น้อยกว่า 33 คนต่อปี

ในปี 2562 จำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากร ไม่เกิน 18.0 คน จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เกิน 236 คน ในปี 2563 จำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรจำนวน 15.5 คน จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เกิน 203คน ปี 2564 จำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรไม่เกิน 13.0 คน จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เกิน 170 คน ในปี 2565 จำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรไม่เกิน 10.5 คนจำนวนผู้เสียชีวิต ต่อประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เกิน 137 คน

โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนคุมเข้มในอำเภอที่เสี่ยงภัย ระดับต่างๆ โดยมีแนวทางการจัดตั้งด่านชุมชน มีการติดตามการดำเนินงานโดยอำเภอรายงานในระบบ อี-รีพอร์ท ในช่วง 7 วันปลอดภัย มีแผนงาน มีกิจกรรมเป้าหมาย มอบหมายหน้าที่ชัดเจน รายงานผลการปฏิบัติงานสามารถเคลื่อนย้ายตามพื้นที่เสี่ยง และคัดกรองผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ ดำเนินมาตรการ ร้อยเอ็ดเล่นสงกรานต์ตามแนวทาง 5 ไม่ คือไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย

ทั้งนี้สื่อมวลชนได้เสนอให้ทางจังหวัดได้ทำหนังสือไปขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ในการนำข้อมูลเพื่อไปรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และในระยะตลอดปี 365 วัน ตามโครงการ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

จังหวัดร้อยเอ็ดมีอําเภอในระดับความเสี่ยงสีแดงจำนวน 1 อำเภอคืออำเภอเสลภูมิ อำเภอในระดับความเสี่ยงสีส้มจำนวน 2 อำเภอได้แก่อำเภอสุวรรณภูมิและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอีก 17 อำเภออยู่ในระดับความเสี่ยงสีเหลือง รวมเป็น 20 อำเภอ โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการประกอบด้วย 1 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าปรับในอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายจราจร ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม หรือ 10รสขม. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนนจุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย

3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ขอความร่วมมือ กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ หรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ขอให้เข้มงวดกวดขันผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 4 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จะเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ 5 มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์ชูชีพสัญญาณไฟถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน 6 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวให้เข้มงวดกับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า 7 มาตรการบริหารจัดการในพื้นที่อำเภอสีแดงและสีส้มให้เข้มงวดกวดขันและกําหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ

โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan ผลจากการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหรือเขตอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 ของ ศปถ อำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคมถึงวันที่ 5 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำในประเด็นดังนี้ 1 ให้ ศปถ.อำเภอ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีคือ 365 วันแห่งความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งด้านบนรถ ถนนสภาพแวดล้อมการตอบสนองหลังเกิดเหตุและการบริหารจัดการ 2 ให้เน้นย้ำผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลรถจักรยานยนต์ในพื้นที่โดยเฉพาะข้อมูลการทำประกันภัยรถภาคบังคับพ.ร.บและส่งเสริมให้มีการจัดทำประกันภัย ร้อยละร้อย 3 ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนหมู่บ้าน

4 มีการบังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงในระดับครอบครัว 5 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 ให้อำเภอดำเนินการตามมาตรการแผนบูรณาการทั้ง 7 มาตรการหลักและมาตรการเสริมต่างๆอาทิการจัดตั้งด่านชุมชนด่านครอบครัวที่เข้มแข็งการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านความเข้มข้นจุดที่มีการจัดงาน 6 สำหรับการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ 5 ไม่คือ ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-