ลำพูน // กองทัพบกช่วยเหลือเกษตกร ทภ.3/กกล.รส.ทภ.3 


เมื่อ 13 มิ.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. และเกษตร อ.บ้านโฮ่ง ร่วมให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จว.ล.พ. ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยได้รับซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน 3,000 กก. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัวของหน่วย พร้อมทั้งจะนำไปช่วยจำหน่ายกระจายผลผลิตในราคาต้นทุน ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของ ทภ.3/กกล.รส.ทภ.3

โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการรับซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก จากเกษตรกร จำนวน 1,400 กก. และจะดำเนินการรับซื้อเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,600 กก. ในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61 นี้ ณ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 15 คน