ข่าวเชียงใหม่

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการต่อเนื่อง ในจ.เชียงใหม่ และลำพูน เยี่ยมชมอาคารที่พักที่นำแสงอาทิตย์และการเก็บก๊าซไฮโดรเจน

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการต่อเนื่อง ในจ.เชียงใหม่ และลำพูน เยี่ยมชมอาคารที่พักที่นำแสงอาทิตย์และการเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 24 ชั่วโมง โรงเรียนที่รับรางวัล Thailand Energy Awards ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ โดยมีการติดตามโครงการด้านพลังงานที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ได้แก่

โครงการบ้านผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มาพัฒนาในการสร้างบ้านพักอาศัย โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฮโดรเจนควบคู่กัน กรณีที่ไม่มีแสงแดด ระบบจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บไว้ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง โดยภายในบ้านผีเสื้อจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการโรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนบ้านสันป่าตอง ได้ใช้แนวคิด การอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม (Energy Conservation by Using Whole School Approach) โดยสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน จากกิจกรรมของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมต่างๆ ยังสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสร้างจิตสำนึกที่ดีไปยังชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน (โครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล) โดยชุมชนบ้านผาด่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงไม่สามารถปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าในชุมชนได้ จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Grid Interactive ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 307.2 กิโลวัตต์ และขนาด 19.8 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 100 กิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 160,351 กิโลวัตต์ ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนบ้านผาด่าน มีไฟฟ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการทอผ้า ที่ทำได้ในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่ ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป