โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ตำบลศาลเจ้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561


โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ตำบลศาลเจ้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561
หอประชุมโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พร้อมคณะกรรมการผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและศิษย์เก่าได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญโดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี สำหรับการจัดพิธีไว้ครูเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ตำบลศาลเจ้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ยังได้มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและการประกวดการทำพานไหว้ครู ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ รักที่ศิษย์พึงมีต่อครู อาจารย์

หลังจากนั้น ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยาจน โดยได้รับเกียรติจาก นาย สมรัก ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นางประณีต เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน พระครูนิสัยวุฒิธรรม พระครูนิคมพัฒนพิธาน และผู้ใหญ่ใจบุญอีกมากมาย นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้เผยว่า ความหมายของคำว่า “ครู” เป็นคำที่สูงส่ง เพราะครูเป็นผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ

ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่านนอกจากการสอนแล้ว ครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและรับหลัง

//// กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///