ติวเข้มระดมกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม


ติวเข้มระดมกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 มิ.ย.61 นางไพเราะ คงเปรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปราโมทย์ ตั้งซุยยัง ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครคุมพระพฤติ ได้เข้าร่วมประชุมกันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด เพื่อชี้แจงนโยบาย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้นโยบายอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลือมล้ำ สร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งกรมคุมประพฤติต้องดูแลผู้กระทำผิด จึงต้องอาศัย อาสาสมัครคุประพฤติ(อ.ส.ค.)ร่วนการในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้สังคมอยู่สงบสุข

 

โดยพระราชบัญญัติคุมประพฤติ มีทั้งหมด 8 หมวด ในหมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมคุมประพฤติเพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่ แก้ไขพื้นฟูผู้กระทำผิด ติดตามช่วยเหลืออาชีพ สอดส่องผู้ถูกคุม การมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงประกาศ ให้ใช้บัตรอาสาสมัครคุมประพฤติได้ มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 6 ปี แต่หากปรากฏพฤติกรรมเสียหาย จะถูกถอดถอนโดยอธิบดี

 

นอกจากนี้นายปราโมศย์ ตั่งซุยยัง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบ ฯ ได้นำอาสาสมัคร กล่าวปฏิญาณตน โดยพร้อมกันที่จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รักษาจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด

สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มมีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ารับฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด เมื่อปี 2536 เพื่อช่วยเหลืองานคุมพระพฤติในการติดตาม สอดส่ง ฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม หลังจากนั้น มีการคัดเลือกอาสาสมัครคุมพระพฤติเพิ่มเติม ปัจจุบันมีอยู่ 81 คน เพื่อช่วยกันควบคุมดูแลสังคมตลอดมา


//////////////////////เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219