Uncategorized

จ.ชัยนาท….!!@ สุดแออัด บ้านหลังเดียวอยู่กัน 22 คน แถมยากจน ยายหวั่นหลาน-เหลน ไม่ได้เรียน” ….!!

จ.ชัยนาท….!!@ สุดแออัด บ้านหลังเดียวอยู่กัน 22 คน แถมยากจน ยายหวั่นหลาน-เหลน ไม่ได้เรียน” ….!!

จากการรายงานของทีมข่าว จ.ชัยนาท เมื่อวันที่14 มิ.ย.61 เวลา 11.30 น. นายนิธิวัชร์ จันทร์สังข์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมด้วยปลัดจังหวัดชัยนาท นายอำเภอสรรคบุรี คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสรรคบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กับราษฎรรายดังกล่าว พบว่า ผู้ประสบปัญหา ชื่อ นางกุ้งฝอย แช่มเพ็ชร อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 183 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งไม่พอต่อการจุนเจือครอบครัว อีกทั้งสภาพที่พักอาศัยเก่า และคับแคบหลังคามุงสังกะสีผุๆพังๆและข้างฝาล้อมด้วยสังกะสี ยกใต้ถุนสูง

 

 

โดยใต้ถุนแบ่งห้องชั่วคราวเป็นทั้งห้องครัวและที่นอน ชั้นบนเป็นที่นอนของเด็กๆสภาพปัญหาและความต้องการ นางกุ้งฝอย ฯ และครอบครัว พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว รวม 5 ครอบครัว มีสมาชิกทั้งหมด 22 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน คนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 1 คน มีสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวที่มีทะเบียนบ้าน จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 183 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

บ้านเลขที่ 184 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และบ้านเลขที่ 123 ม.16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ประมาณ 250 – 300 บาท ต่อวันต่อคน และมีเด็กจำนวน 9 คน โดยพักอาศัยกันอย่างแออัด สภาพบ้านทรุดโทรม และมีปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพและค่าเล่าเรียนของเด็กๆ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และนักสังคมสงเคราะห์ ได้พูดคุย ให้กำลังใจ มอบข้าวสารจำนวน 10 กิโลกรัม พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 22 ชุด และอุปกรณ์การเรียน แนะนำสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดยผู้พักอาศัยในบ้านเลขที่ 183 ม.8 ต.แพรกศรีราชา สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้แนะนำสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แนะนำการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้แนะนำให้เทศบาลตำบลสรรคบุรีดำเนินการเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 20,000 บาท

 

จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และผู้อาศัยในบ้านเลขที่ 123 ม.16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี โดยจะนำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. จังหวัดชัยนาท

เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ปลัดจังหวัดชัยนาท และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้พูดคุย ให้กำลังใจ และมอบข้าวสารจำนวน 50 กิโลกรัม ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด และขนม จำนวน 2 ลังนายอำเภอสรรคบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท และมอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด นม จำนวน 3 ลัง

สำหรับผู้พักอาศัยในบ้านเลขที่ 184 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี บ้านพักเด็กฯ จะนำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวยากจนต่อไป ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3 ชุด , ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบลสรรคบุรี ได้มอบชุดนักเรียน ชุดกีฬา และจะดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กในครอบครัวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน และ เทศบาลตำบลสรรคบุรีร่วมกับผู้นำชุมชน จะดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน และดำเนินการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทต่อไป

…..ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท

…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897