จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามตามรูปแบบต่างๆ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามตามรูปแบบต่างๆ
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


เครือข่ายด้านข่าวร้อยเอ็ด/nuk

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานของนายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามตามรูปแบบต่างๆ

นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ในลักษณะต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการข่าว ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ และการประสานงานการข่าวกรอง ภาคประชาชนควบคู่ไปกับ การส่งเสริมบทบาทพัฒนาขีด ความสามารถของประชาชน ในรูปแบบเครือข่ายด้านการข่าว โดยจัดตั้งศูนย์ข่าวทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อให้ได้ข่าวกรองที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อทางราชการ ในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆของจังหวัด,2 เพื่อทบทวนความรู้พัฒนา ศักยภาพ ปฏิสัมพันธ์และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง,3 เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวม ประเมินความคิดเห็นและความต้องการ ในการในระดับพื้นที่ นำไปใช้เป็นข้อมูล สภาพปัญหาความต้องการและทัศนคติ ของประชาชนต่อการปฏิบัติ ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อนำมาปรับแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้อง สนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐนำ ไปสู่ความพึงพอใจของประชาชน

ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้อำเภอ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะตั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เป็นบุคคลที่เคยผ่านการอบรมและประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมใหม่ จำนวนอำเภอละ 4 คนรวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน โดยวิทยากรให้การอบรมจากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจสันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและมณฑลทหารบกที่ 27

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวว่า.-จะเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้ ทั้งในพื้นที่และชุมชน ต่างก็มีภัยคุกคามด้วยปัญหาต่างๆหลายประการ และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคงภายในที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งความเสียหายสูญเสียต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในชาติ

จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ มาเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายด้านการข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีลักษณะต่อยอดการสร้างเครือข่าย ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสสิ่งผิดปกติในพื้นที่ และปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆให้กับทางราชการ เข้าไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันท่วงที

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–