มทบ.๓๑ // กิจกรรมสร้างความสามัคคีกับประชาชน จิตอาสาฯ


เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกับประชาชน จิตอาสาฯ อ.โกรกพระ จำนวน ๓๐ คน โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำคลองโกรกพระ บริเวณพื้นที่ ม.๒ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย