Uncategorized

ชาวไร่ยาสูบ ขีดเส้นขอคำตอบการยาสูบฯ รับซื้อใบยา วอนรัฐเลื่อนภาษี 40%

ชาวไร่ยาสูบ ขีดเส้นขอคำตอบการยาสูบฯ รับซื้อใบยา วอนรัฐเลื่อนภาษี 40%

นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ เผยว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ในการประชุมอุตสาหกรรมยาสูบประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2561ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับอุตสาหกรรมฯ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ภาคีฯ ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไปยังภาครัฐผ่านหลายๆ ช่องทาง แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศงดรับซื้อใบยาในฤดูการที่จะถึงซึ่งจะเริ่มในเดือน สิงหาคมนี้แล้วสำหรับผลการประชุมดังกล่าว นายสงกรานต์ กล่าวว่า ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และต่ออุตสาหกรรมยาสูบโดยรวม และที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่าเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดคือรัฐจะต้องเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นที่กำลังกระทบกับปากท้องของชาวไร่ก่อน โดยต้องประกาศแผนงานการรับซื้อใบยาของ ยสท. ปีนี้ภายใน 31 กรกฏาคม ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาปรับปรุงอัตราภาษียาสูบในปัจจุบันเพื่อหาทางลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วน โดยให้ชาวไร่และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย และที่สำคัญให้รัฐชะลอการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็น40%ในทุกช่วงราคาออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมอุตสาหกรรมให้ยิ่งแย่ลงไปอีก โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า 50,000 ครอบครัว ที่หากไม่ได้ปลูกยาสูบต่อก็จะต้องขาดรายได้หลักที่นำไปเลี้ยงครอบครัวและใช้หนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในอาชีพยาสูบ

ทั้งนี้ อยากเห็นนโยบายรัฐที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมก่อนจะถึงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทางภาคีชาวไร่ยาสูบจะทำสรุปมติที่ประชุมฯที่เป็นข้อเสนอร่วมกันของอุตสาหกรรมยาสูบยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมภายในช่วงก่อนเลือกตั้งด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์