โครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง[Intermediate Care : IMC]


โครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง[Intermediate Care : IMC]
โดยสหวิชาชีพและผู้ดูแลผู้ป่วย/จิตอาสา
เครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2561
ณ ห้อประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด