Uncategorized

#เมืองร้อยเอ็ดวันนี้ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด นำทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาตั้งจุดบริการประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจที่จุดบริเวรประตูสาเกตุ

##เมืองร้อยเอ็ดวันนี้
สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
นำทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาตั้งจุดบริการประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจที่จุดบริเวรประตูสาเกตุ

นคร บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้