Uncategorized

ตาก=พายุฝนตกลงมาอย่างหนัก ต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้าน =ทหาร ปกครอง เร่งเข้าช่วยเหลือ

ตาก=พายุฝนตกลงมาอย่างหนัก ต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้าน =ทหาร ปกครอง เร่งเข้าช่วยเหลือ

จากการที่ได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเหตุ ให้มี ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง โดยมีนายใหญ่ พันลุตัน เป็นเจ้าของบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้อาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 3 คน เหตุการณ์ครั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นได้ประเมินความค่าเสียหายประมาณ 30,000 บาท

พ.อ อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด(ฉก.ร.14) ร่วมกับนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้สังการให้หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เจ้าหน้าที่ ทหาร ฉก.ร.14 องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้าน พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเจ้าของบ้าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นแล้ว //////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน