ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ตรวจเยี่ยมโครงการเร่งรัดการขุดลอกคูคลองช่วยภัยแล้งหนองช้างเผือก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-


ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ตรวจเยี่ยมโครงการเร่งรัดการขุดลอกคูคลองช่วยภัยแล้งหนองช้างเผือก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันที่ 19 พ.ค.2562 เวลา 0930 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายยอด สิงห์คลี ผู้ใหญ่บ้านโนนคูเมือง ม.3 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้า

โครงการเร่งรัดการขุดลอกคูคลองช่วยภัยแล้งหนองช้างเผือก หรือหนองบั่ว เนื้อที่ 42 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จประมาณ 40% ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ