Uncategorized

ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม นาย บุญช่วย บุญปั๋น อายุ 52 ปี เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดินตามรอยพ่อ

วันที่ 20 ก.ค. 61 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม นาย บุญช่วย บุญปั๋น อายุ 52 ปี เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดินตามรอยพ่อ โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชผัก รวมทั้งเลี้ยงสัตว์จำหน่ายสร้างรายได้ โดยการเลี้ยงเป็ด-ไก่-ห่าน และอีก หลายสายพันธุ์ ในพื้นที่นาจำนวน 1ไร่ แบ่ง ทำนาส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งขุดสระเลี้ยงปลา และสร้างพื้นที่เลี้ยงเป็ด-ไก่-ห่าน และปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้และเลี้ยงครอบครัว อีกทั้งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

นายบุญช่วย บุญปั๋น กล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนเองไม่ได้ทำการเกษตรในลักษณะดังกล่าว แบบจริงจัง จากนั้นจึงได้ใช้พื้นที่ดินจำนวน 1 ไร่ของตนเอง ดำเนินการปลูกข้าว ตลอดจนเลี้ยงเป็ด-ไก่ ด้วยวิธีธรรมชาติ เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่ขุด ตลอดจนถึงปลูก พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกราย ที่สามารถน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งในแต่ละวันสามารถที่จะนำผลิตทั้ง ผักสวนครัว ไก่ ออกจำหน่าย สามารถสร้างรายได้เสริม และ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ได้เป็นอย่างดี