นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะอาสาสมัครฯ ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) เป็นประจำทุก 2 ปี คณะ กรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้กำหนดเครื่องชี้วัดในแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็น 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) จำนวน 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ในระหว่างปี 2560 – 2564 ให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดวัน D – Day ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พร้อมกันทุกพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 291,321 ครัวเรือน โดยจัดเก็บทุกหลังคาเรือนที่มีประชากรอาศัยอยู่จริง และข้อมูล กชช. 2 ค จำนวน 2,306 หมู่บ้าน จัดเก็บหมู่บ้านในเขตชนบท และกำหนดสำรวจข้อมูล จปฐ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้เป้า แก้ปัญหา และพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

/////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด ::: รายงาน