วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 277 รายรักษา12รายแจ้งถึงผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสาร บริษัทประหยัดทัวร์ สายกรุงเทพฯ – พนมไพรร่วม ผู้ติดเชื้อสะสมราย276ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน(ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564)

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 277 รายรักษา12รายแจ้งถึงผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสาร บริษัทประหยัดทัวร์ สายกรุงเทพฯ – พนมไพรร่วม ผู้ติดเชื้อสะสมราย276ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน(ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2564 รักษาหายสะสม 259 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล 12 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย

วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย (ยอดติดเชื้อสะสมรวม 27 ราย) ดังนี้
อำเภออาจสามารถ 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 276 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 57 ปี ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากกรุงเทพฯพร้อมภรรยา(ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 277) โดยรถโดยสารประจำทาง ลงที่บขส.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2564 แล้วเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สุวรรณภูมิ ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 277 (รายที่ 2 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 58 ปี ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ พร้อมกับสามีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 276 ) แล้วเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.สุวรรณภูมิผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงจะแจ้งใน Time Line ต่อไป
ิ ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)
– จำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 750,069 คน /ยอดจองวัคซีน 274,676 คน (ร้อยละ 36.62)
– จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อม จำนวน 19,635 คน /จองคิวสำดับการฉีดเเละเลือกหน่วยบริการฉีดแล้ว จำนวน 15,348 คน- จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 58, 725 โด๊ส/ ฉีดไปแล้ว 39,430 โด๊ส (ร้อยละ 67.14 )

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line
“ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต ในพื้นที่ของท่าน หรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกอำเภอ ดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือโทร 08-0990-5070
แจ้งสื่อสารความเสี่ยง ถึงผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสาร บริษัทประหยัดทัวร์ สายกรุงเทพฯ – พนมไพร วันที่ 11 มิถุนายน
2564 เวลา 20.00 น. ออกจากขนส่งหมอซิต ถึง บขส.สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 05.00 น.ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน(ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564) หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: