วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 236 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,866 รายรักษาตัว1,527รายเป็นจากต่างจังหวัด216รายเข้าพื้นที่ให้รายงานตัวทันทีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 236 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,866 รายรักษาตัว1,527รายเป็นจากต่างจังหวัด216รายเข้าพื้นที่ให้รายงานตัวทันทีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 112 ราย (รักษาหายสะสม 1,318 ราย)
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,527 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19เพิ่มขึ้น 236 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 2,866 รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 216 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 16 ราย และอื่นๆ 4 ราย
จำเเนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอสุรรรณภูมิ 32 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 14 ราย จ.ปทุมธานี 8 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ Big C 2 ราย และ
ทำงานโรงสี 1 ราย
2. อำเภอเสลภูมิ 27 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 15 ราย จ.จันทบุรี 2 ราย จ.นครปฐม 3 ราย จ.ระยอง 3 ราย
จ. สมุทรสาคร 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
3. อำเภอโพนทอง 24 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย จ.สมุทรปราการ 5 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 4 ราย จ.นนทบุรี 3 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย และจ. อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย
4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 22 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 10 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย
จ.สมุทรสาคร 3 ราย และ จ.มหาสารคาม 1 ราย และ มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่จากการเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง 5 ราย
5. อำเภอหนองพอก 19 ราย ตรวจพบเชื้อที่ จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 12 ราย และ จ.สมุทรปราการ 4 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย มาตรวจ ที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
6. อำเภอธวัชบุรี 18 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 11 ราย จ.อยุธยา 1
ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย และเป็นพนักงาน 7-Eleven 1 ราย ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
(ทำงาน สาขาหน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด)
7. อำเภอเกษตรวิสัย 17 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 10 ราย จ.ปทุมธานี 5 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย จ.ระยอง 1 รายมาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภออาจสามารถ 16 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 14 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
9. อำเภอจังหาร 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 12 รายมาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 11 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ9 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย

11. อำเภอโพธิ์ชัย 11 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย จ. สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.ชลบุรี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ 3 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ.อยุธยา 1ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภอเมืองสรวง 8 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 4 ราย จ.นครปฐม 4 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ
13. อำเภอโพนทราย 8 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย และจ.สุพรรณบุรี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14.อำเภอทุ่งเขาหลวง 4 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอพนมไพร 2 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
16.อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
17. อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพ ฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ 1.ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ( 13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้า
พื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำพร้อมทั้งให้รายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่ และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด และให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน
2. ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น(นอกจาก 13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่ ให้แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกสังเกตอาการตนเอง 14 วัน
ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในห้วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวมหน้ากาก 100 % และล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: