Reporter&Thai Army

จังหวัดเชียงราย // กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๑๑๐๐๐ มิ.ย. ๖๑ หมู่ รส อ.ดอยหลวง กกล.รส.จว.ช.ร. ติดตามการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นำโดยนายวัฒนพงษ์ อุ่นกันทา ผญบ. ม.๒ บ.แม่เลียบ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง ได้นำสมาชิกจิตอาสาฯ และราษฎรในหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบหมู่บ้านและภายในวัดแม่เลียบ เพื่อให้มีความสะอาดสวยงาม และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจิตอาสาฯ มาร่วมกิจกรรม ๒๐ คน หมู่ รส.อ.ดอยหลวง กกล.รส.จว.ช.ร.จะติดตามการทำงานของจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่อไป