Uncategorized

จ.นครสวรรค์….!!@ นายกฯ นครนครสวรรค์เปิดประชุมการยกร่างเทศบัญญัติ…!!

จ.นครสวรรค์….!!@ นายกฯ นครนครสวรรค์เปิดประชุมการยกร่างเทศบัญญัติ…!!

จากการรายงานของทีมงานผู้สื่อข่าวนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดประชุม รับฟังความคิดเห็นการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ซึ่งเทศบัญญัติฯ ประกอบด้วย เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานฌาปนสถาน เรื่อง การเก็บขน และหรือการกำจัดขยะติดเชื้อและค่าธรรมเนียม

… เรื่อง ตลาด และค่าธรรมเนียม … เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และค่าธรรมเนียม … เรื่อง สถานที่ที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และค่าธรรมเนียม … เรื่อง การเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียม … เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และค่าธรรมเนียม … เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียม… เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และค่าธรรมเนียม

….. หลังพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลฯ นายสฤษดิ์ โพวันดี ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม น.ส.ทิพย์วรรณ (ติ๋ม) อยู่เกษม ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมตอบปัญหาในแต่ละร่างเทศบัญญัติทุกร่างเทศบัญญัติ

….วินัย ชำนาญปืน รายงาน / บุญมั่น จุฑากรณ์ ภาพ/ข่าว/…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093-1717897