ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรัฐสภา

สพป.นศ. 2 หวัง ครูยุคใหม่ทำงานเชิงรุก จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบาย สพฐ.

สพป.นศ. 2 หวัง ครูยุคใหม่ทำงานเชิงรุก

จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลาง” เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561” โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.2561 มีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นครูที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศของ รร. ทั้งสิ้น 189 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า สพป.นศ. 2 คาดหวัง ให้ครูนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเชิงรุก โดยมีการวางแผนบริหารจัดการสอดคล้องกับทิศทางประเทศไทย 4.0 ตาม นโยบาย สพฐ. ที่ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางทางการศึกษาของส่วนกลาง และในปีการศึกษา 2561 สพฐ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)

มานำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทุกโรงเรียนจึงจำต้องจัดทำข้อมูลสารสนเทศทุกระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการการบริหารและการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน สพป.นศ. 2 จึงกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด โดยแบ่ง เป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 189 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางทางการศึกษาทุกระบบตามที่ สพฐ. กำหนด

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน