Uncategorized

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ จ.ยโสธร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ จ.ยโสธร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าธงฟ้า ประชารัฐ มีการติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 271 ที่ จ.ยโสธร เพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม ลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไป นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับเครื่อง EDC รอบใหม่ ณ. ร้าน แบ๋ม มินิมาร์ท ของนางสาวกมลชนก มิ่งขวัญ ที่อยู่ 11 หมู่ 2 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดยโสธรมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐและได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 271 ร้านค้า ประกอบไปด้วยร้านค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 264 ร้าน และร้านขายยา 7 ร้าน ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคา การปิดป้ายแสดงราคา และการจัดมุมสินค้าธงฟ้าประชารัฐ มุมสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป มุมสินค้าชุมชน และมุมสินค้าโอทอป เพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม ลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไป โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ยโสธร ร่วมให้การต้อนรับทางด้าน นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐ โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาพิเศษในร้านค้าปลีก ภายใต้โครงการ ธงฟ้าประชารัฐ ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง electronic data capture : EDC ) ได้ตามวงเงินและเงื่อนไขที่บัญชีกลางกำหนด และได้กำหนดให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีการจำหน่ายไม่สูงกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนด จำนวน 567 รายการ และให้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้าตามโครงการที่กรมการค้าภายในกำหนด
ทั้งนี้หากพบว่าร้านค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะดำเนินการเพิกถอนการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และหากมีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควรอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากร้านค้ามีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร เพื่อแจ้งส่วนกลางประสานซัพพลายเออร์ ต่อไป
ทางด้าน นางสาวกมลชนก มิ่งขวัญ เจ้าของร้าน แบ๋ม มินิมาร์ท กล่าวว่า หลังจากร้านเข้าร่วม โครงการธงฟ้าประชารัฐ เริ่มเป็นที่รู้จักต่อลูกค้า และ มีลูกค้าเข้าร้านเพิ่มจำนวนมากขึ้น
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง