Uncategorized

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก”พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน จำนวน 300 คน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดให้แก่ประชาชน และพิษภัยของยาเสพติด พร้อมด้วยในกิจกรรมทำการเผาทำลายยาเสพติดจำลอง โดยหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน เพื่อเป็นสัญญานแจ้งว่า อำเภอชุมแสง พร้อมแล้วในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยจึงยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน


////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////