Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่38 เปิดโครงการ สร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยตะโล้ ดอนใหม่ร่วมใจ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน

มณฑลทหารบกที่38 เปิดโครงการ สร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยตะโล้ ดอนใหม่ร่วมใจ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน วันนี้ที่ 28 มิถุนายน 2561 พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย นางสุพัตรา ศรีสว่าง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธี เปิดโครงการสร้างฝายมีชีวิตลำห้วยตะโล้ “ดอนใหม่ร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต “ปลูกต้นไทร และ ปล่อยปลา ปลานวลจันทร์ จำนวน 1000 ตัว

ณ บริเวณ ลำห้วยตะโล้ บ้านดอนใหม่ หมู่ที่5 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน “ดอนใหม่ร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต”เป็นฝายตัวที่1 ของอำเภอสันติสุข ตัวที่ 45 ของจังหวัดน่านเป็นลำดับที่ 847 ของประเทศ โดยมี นายอำเภอสันติสุข เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแฮ้ว กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2, ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 38 พลเมืองจิตรอาสาประชารัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมชาวบ้านดอนใหม่ มาร่วมออกแรงงาน เป็นจำนวน 50 คนเนื่องด้วยลำตะโล้ เป็นอีกลำน้ำหนึ่งที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำมวบ แต่ในปัจจุบันลำห้วยตะโล้จะตื้นเขินเมื่อถึงห้วงน้ำหลากน้ำจะไหลแรงเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรทำให้ได้รับความเสียหายราษฎร บ้านดอนใหม่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรึกษากับหน่วยงานราชการในพื้นที่จึงมีมติว่าร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตและได้ ประสานขอรับการสนับสนุนชุดครูฝายมีชีวิตจากกรมทหารพรานที่32 มณฑทหารบกที่38 และ กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 มานำความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อให้ราษฎรบ้านตาลชุมได้เรียนรู้และนำไปสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับลำน้ำห้วตะโล้ ในการนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่มากขึ้นสามารถกักเก็บน้ำให้ชุมชนไว้ใช้ในการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ร่วมกันฟื้นฟูระบบเวชและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของชุมชนช่วยบรรเทาปัญหาน้ำป่าไหลหลาก หรือ น้ำไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร จะส่งผลให้เศรษฐกิจสังคมชุมชนในท้องถิ่นดีขึ้น

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองโดยการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับภูมิสังคมของพื้นที่ประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่ดีร่วมกัน และทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและทำให้เกิดฉันระหว่างหน่วยงานทหารกับราษฎรดียิ่งขึ้น

https://drive.google.com/file/d/15UrMGoWgItTrnEgswG7xkLHKVVPNYT_U/view?usp=sharing

Comments are closed.