พลังมวลชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมผนึกกำลังทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ และป่าเปียก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ต่อยอดฟื้นฟูธรรมชาติรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พลังมวลชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมผนึกกำลังทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ และป่าเปียก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ต่อยอดฟื้นฟูธรรมชาติรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำพลังมวลชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 คน ผนึกกำลังร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ และป่าเปียก เมื่อเช้าวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อผนึกกำลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ต่อยอดการฟื้นฟูธรรมชาติรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการเสียสละ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการมีส่วนร่วม ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของภาคประชาชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกให้มีความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย

ซึ่งในบริเวณที่สร้างฝายชะลอน้ำ ในอดีตเป็นลำธารที่แห้งแล้ง ในปัจจุบันมีน้ำขังอยู่เป็นปริมาณมาก กิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับสภาพบริเวณโดยรอบ ที่เป็นการคืนความสมบูรณ์ชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินโดยรอบได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ได้ร่วมกัน เกิดผลลัพธ์และการร่วมกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่ยาว และจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน ต่อยอดโครงการฟื้นฟูธรรมชาติและเฝ้าระวังแนวกันไฟให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ให้บังเกิดผลดีแก่พื้นที่ และสามารถ ต่อยอดและขยายผลไปทุกพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ให้เป็น เป้าหมายที่กำหนดให้ “เชียงรายน่าอยู่ อากาศสดใส ไร้หมอกควัน”
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/11/62