วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดมอบโล่รางวัลหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจําปี 2562สองกลุ่มอำเภอ6รางวัล

ร้อยเอ็ดมอบโล่รางวัลหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจําปี 2562สองกลุ่มอำเภอ6รางวัล

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปี 2562 ระดับจังหวัดในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจําปี 2562 ของกรมการปกครองโดยแบ่งการคัดเลือกในระดับจังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่มอำเภอกลุ่มอำเภอละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 รางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่บ้านหนองบัวหมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่บ้านปอภาร หมู่ที่ 6 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มที่ 2 รางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านสวนปอ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่บ้านสนามชัยหมู่ที่ 11 ตำบลโพนเมืองอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด,และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่บ้านเปลือยตาล หมู่16 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-