ข่าวเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าอมกอยสบอ.16 ( เชียงใหม่ )

สถานีควบคุมไฟป่าอมกอย
สบอ.16 ( เชียงใหม่ )
รายงานแผนการปฏิบัติงาน
วันที่ 3 มีนาคม 2562
1.วันนี้ ได้จัดชุดตรวจลาดตระเวนไฟป่า ชุดที่ 1 และชุดที่ 3 ออกตรวลาดตระเวนตรวจหาไฟไหม้ป่า ในโซนบ้านยางเปียง- ยางแก้ว-ทางขึ้นดอยหลวง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ( ผลการปฏิบัติจะได้นำมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
2.ได้มอบงานให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ชุดที่ 2 และชุดที่ 4 ออกตรวจลาดตระเวนตรวจหาไฟไหม้ป่า ในโซน ใต้ ตั้งแต่ ดอยมูเซอ-บ้านน้ำดั้น-บ้านห้วยปูลิง -บ้านห้วยไม้หก-บ้านห้วยน้ำขาว-บ้านปิสโหลง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ผลการปฏิบัติจะได้นำมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
3.ได้มอบหมายให้ชุดประชาสัมพันธ์ประจำสถานีฯ ได้ออกประชาสัมพันธ์ แบบเพิ่มรอบการออกให้ความรู้ถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดจากไฟไหม้ป่า ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของแต่ละชุมชน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ (ผลการปฏิบัติจะได้นำมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

นายฐานันดร พรมมณี
หัวหน้าสถานีฯ/เลขาคณะทำงานชุดที่ 10/รายงาน
โทร 087-1741801