โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ “โรงเรียน บ้านประสานสัมพันธ์”


โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ “โรงเรียน บ้านประสานสัมพันธ์”
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ดร.บันฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯเป็นประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ร่วมสวดมนต์ และกล่าวชี้แจง ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อเป็นการรับทราบถึงนโยบายของโรงเรียน
โดยดร.บันฑิต ครุฑางคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศฯ กล่าวว่า เราตระหนักดีว่าเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบ คือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “คุณธรรมนำความรู้ สู่ความสุข”พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ได้ส่งลูกหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีมิส วรรณวิมล ครุฑางคะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศฯ พร้อมด้วยครูภาษาจีน ภาษาอังกฤษที่นำเข้า มาจากต่างประเทศโดยตรงจำนวน 7 คน และมีคณะครู อาจารย์ในด้านสาขาวิชาต่างๆที่จะช่วยกันดูแลให้ความรู้แก่บุตรหลานของท่าน เป็นอย่างดีต่อไป จากนั้นให้ผู้ปกครองแต่ละชั้นพบคุณครูประจำชั้น เพื่อรับวารสานโรงเรียน รับผลการสอบ และรับทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนก่อนปิดการประชุม

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์