ข่าวรัฐสภา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.15 นาฬิกา ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และประธานอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวเปิดการสัมมนา และ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวรายงาน
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่เนื่องจากปัจจุบัน เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต และประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการติดต่อสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงอาจใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น จึงจำเป็นที่เด็กและเยาวชนควรได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทุกคน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน