Uncategorized

ผู้ว่าประจวบนำทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ผืนป่ากุยบุรีในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ผู้ว่าประจวบนำทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ผืนป่ากุยบุรีในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มิ.ย.61 ที่ป่ากุยบุรี บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 โดยมี นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี นายทัศนะ ศรีวิลาศ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(โครงการกุญชร)

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทหารชุด ชพส.1210 กองกำลังสุรสีห์ พล.ร.9 ตชด.145 นายบุญรอด เขียวเพชร นายกอบต.หาดขาม นายศรีสวัสดิ์ บุญมา กำนันตำบลหาดขาม ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน กลุ่มพลังมวลชน WWF ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่า ชาวบ้านย่านซื่อและบ้านรวมไทยจำนวนกว่า 400 คน ทั้งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ
ด้าน นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาในปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการฯ ในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,550,703 ต้น สำหรับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน และหมู่ที่ 2 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน โดยในปี 2561 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาจากวันต้นไม้ประจำปีของชาติที่ผ่านมา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ จึงจัดให้มีโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จึงฝากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้ ได้ช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ อนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆตลอดไป

/////////ประจวบคีรีขันธ์ : พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา 0867513727