Uncategorized

สปสช. เขต 6 ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ Health needs assessment ปี 2561

สปสช. เขต 6 ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ Health needs assessment ปี 2561
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 6 ระยอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง “ พญ.แก้วใจ. ทิพยรัตน์สุนทร ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ Health needs assessment ปี 2561

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สมนึก. ศิริสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา ดร.วนัสรา. เชาว์นิยม นักวิชาการอิสระ ม.บูรพา. นพ.สุนทร. เหรียญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ตราด. นพ.จักรกฤษณ์. สุรการ. ผอ.รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำนักงานฯนำเสนอ. เพื่อใช้วางแผนกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานในปี 2562-64 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ

** ข้อมูลภาพข่าว ฝ่ายประชาสัพันธ์ สปสช. เขต 6 ระยอง / ชนพล ติบรรณ์ รายงาน