Uncategorized

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประจวบรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม

เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประจวบรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สวนสน-คั่นกระได ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานพร้อมพบปะกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ( อ.ส.ค.) จ.ประจวบฯ โดยมี นางไพเราะ คงเปรม ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ จ.ประจวบฯ นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง ประธาน อ.ส.ค. จ.ประจวบฯ นายใหม่ กลั่นประเสริฐ รองประธาน อ.ส.ค. นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธาน อ.ส.ค.อำเภอบางสะพาน ตัวแทน อ.ส.ค.ในแต่ละอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.คุมประพฤติประจวบฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ อันเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคนดีสู่สังคม และคาดหวังขยายบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติไปยังภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานต่างๆ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ โดยทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 2 ราย โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเครื่องปรุงสำหรับค้าขายก๋วยจั๊บและกล้วยทอด จำนวน 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ ช้อน-ส้อม สำหรับค้าขายอาหารประเภทส้มตำ จำนวน 2,384 บาท

และสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพทำการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยเป็นค่าเมล็ดพันธุ์และค่าปุ๋ย จำนวน 4,350 บาท
นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์แคร์ พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ของพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานตามนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ และมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

ต่อจากนั้นอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาในการทำงาน โดยในวันพรุ่งนี้ วันที่ 8 มิ.ย. ทางอธิบดีกรมคุมประพฤติ จะเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจ.เพชรบุรี ต่อไป
//////////