ข่าวการศึกษาและไอที

สตูล สหกรณ์สตูลจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง

สตูล สหกรณ์สตูลจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง
วันนี้7มิ.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน โดยนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลเป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า และครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าและโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 11 โรงเรียน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 200 คน โดยกิจกรรมมีการแสดง การเล่าเรื่องศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมนันทนาการและเกมส์เรียนรู้ต่าง ๆ นอกนั้นยังมีนิทรรศการจากโรงเรียนต่าง ๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

ซึ่งเด็กนักเรียนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ยังได้รับรางวัลกันอย่างถ้วนหน้าและจะกระจายผลความรู้สู่ชุมชนและเพื่อนๆ อีกด้วย

นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูลกล่าวว่าตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ได้ชินไป ต่อมาถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้ว ก็จะเข้าใจหลักการ และเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้ พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามความข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักคิดในการส่งเสริมสหกรณ์สู่ผู้คนในชุมชน ที่เชื่อว่าระบบสหกรณ์จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชมให้ดีขึ้น

โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล และด้อยโอกาสการพัฒนาส่งเสริมความรู้ยิ่งยาก ดังนั้นการนำระบบสหกรณ์ไปสู่คนชนบทในถิ่นทุรกันดารต้องเริ่มที่เด็กและเยาวชนเพราะเด็กและเยาวชนเป็นพลังอันสำคัญ เป็นที่พึ่งของครอบครัว ชุมชนและของประเทศในอนาคต จึงได้ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และได้ทรงพระราชทานบทความลงพิมพ์ในหนังสือ 40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 ความว่า เรื่องสหกรณ์ในโรงเรียนก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง และต่อมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในระบบการศึกษา จึงประกาศให้วันที่ 7 มิถุนายน เป็น “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” สหกรณ์นักเรียน เป็นกิจกรรมของนักเรียนจัดตั้งขึ้นและดำเนินโดยนักเรียน มีนักเรียนเป็นสมาชิก สหกรณ์นักเรียนเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ วิธีการ และทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้ทักษะ การทำงานร่วมกันพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม และ 2) เพื่อเป็นประโยชน์เชื่อมโยงโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน วิธีดำเนินงานยึดหลักให้นักเรียนรู้หลักการและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยฝึกฝนการทำงานร่วมกันในรูปแบบของกรรมการ รู้หลักประชาธิปไตย การประชุม ซึ่งนักเรียนได้พัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

และจดสรุปความรู้ไปด้วยนอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการทำบัญชีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน รู้จักกฎระเบียบ กิจกรรมสหกรณ์ที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมการผลิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้แก่คณะกรรมการนักเรียน เช่น การจัดทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์จริง การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจ การดำเนินงานของสหกรณ์นักเรียน มีหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วยในการพัฒนาศักยภาพ ครู เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่กำกับให้คำแนะนำช่วยเหลือให้สหกรณ์นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ สหกรณ์นักเรียน สามารถเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน เช่นโครงการอาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพของนักเรียน ผู้ปกครอง โดยการซื้อขายผ่านร้านสหกรณ์นักเรียน ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนสามารถนำไปใช้ที่บ้านและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชุน เช่น การแนะนำให้ผู้ปกครอง ทำบัญชีครัวเรือน พัฒนาอาชีพนักเรียนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ สามารถรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพต่อไปได้ จะเห็นว่าการทำงานสหกรณ์นักเรียน ไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแต่เป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น อาศัยความซื่อสัตย์ จริงใจ เมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขของทุกคนในชุมชน สหกรณ์นักเรียนจึงเป็นงานสร้างคนรุ่นใหม่ วางรากฐานที่มั่งคงให้กับชุมชนและประเทศชาติในอนาคต

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล