รอง มทภ.3 ต้อนรับ รองเลขานุการ ทบ. เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เพื่อประชาชน….


รอง มทภ.3 ต้อนรับ รองเลขานุการ ทบ. เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เพื่อประชาชน….

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พันเอก เกียรติศักดิ์ น้ำไชยศรี รองเลขานุการกองทัพบก ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 และประสานงาน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ในการนี้ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน โดยมี พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุป มี กำลังพลเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการจัดกำลัง ตามโครงสร้างการจัดการภายในภายใต้การกำกับดูแลของ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนกที่สำคัญได้แก่ แผนกปฏิบัติการและสารสนเทศ,แผนกสื่อสารมวลชนและงานโฆษก, แผนกธุรการและสนับสนุน และ แผนกติดตามข่าวสารและช่างภาพ ซึ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละแผนกของศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ได้ยึดถือตามนโยบายของ

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นสำคัญ อาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” , การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ,การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการปฏิบัติงานของ รัฐบาล /คสช. โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อบุคคล และสื่อวิทยุ จำนวน 24 สถานี ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทั้งระบบ AM และ FM เป็นต้น