ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยมี นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 65 แห่ง

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ