Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๔ นาย

เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๒๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๔ นาย ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาใว้อุปโภคบริโภคเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลกระทบทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ประชาชนพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคๅไปแจกจ่ายในครั้งนี้ จำนวนน้ำทั้งหมด ๖๐,๐๐๐ ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย