เชียงราย// กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๑๘๑๐๐๐ มิ.ย. ๖๑ หมู่ รส อ.ดอยหลวง กกล.รส.จว.ช.ร. ติดตามการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนายธีรภัทร ใจฟู ผญบ. ม.๘ บ.วังเขียวต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง ได้นำสมาชิกจิตอาสาฯ และราษฎรในหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านและบริเวณหอประชุมหมู่บ้าน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจิตอาสาฯ มาร่วมกิจกรรม ๕๒ คน หมู่ รส.อ.ดอยหลวง กกล.รส.จว.ช.ร.จะติดตามการทำงานของจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่อไป