Reporter&Thai Army

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 170900 มิ.ย. 61 หมู่ รส.อ.พญาเม็งราย กกล.รส.จว.ช.ร. เข้าร่วมหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายธินวัฒน์ สมควร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.พญาเม็งราย, ตร.สภ.อ.พญาเม็งราย กำนัน , ผญบ.ตำบลเม็งราย และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ 14 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย ร่วมกันสร้างฝ่ายลำห้วยลุดป่าเหล่าเพื่อเก็บกักน้ำ เพื่อใช้อุปโภคในห้วงฤดูแล้งในการเพาะปลูกพื้นที่เกษตรกรรม มีผู้เขัาร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ได้รับความร่วมมืออย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย