ร้อยเอ็ดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการเลือกตั้ง สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-


ร้อยเอ็ดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการเลือกตั้ง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น ณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์รัฐสภา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 200 คน เพื่อร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากกิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วยการบรรยายการแบ่งกลุ่มระดมสมองและกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยให้กับเยาวชนได้อีกช่องทางหนึ่ง

โครงการรัฐสภาสัญจรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 10 ในเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และสิทธิหน้าที่เสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการเลือกตั้ง

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–