Uncategorized

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้บ้าน ประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้บ้าน ประจำปี 2560

วันที่19 ก.ค2561 เวลา 09.00 น. นาย ชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอนุสรณ์100ปี อำเภอบ้านสร้าง
ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 27 กันยายน 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นั้น
อำเภอบ้านสร้าง มีผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้จำนวน 134 คนเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯและวงศ์ตระกูลสืบไปอันจะเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในท้องที่ต่อไป อำเภอบ้านสร้างจึงได้จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปีพุทธศักราช 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งในวันนี้มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าร่วมพิธีจำนวนทั้งสิ้น56 คนแยกเป็น
(1)ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือกจำนวน 1 คน
ชั้น เหรียญทองช้างเผือกจำนวน 17 คน
ชั้น เหรียญเงินช้างเผือกจำนวน 19 คน
(2)ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน 2 คน
ชั้น เหรียญทองมงกุฎไทยจำนวน 17 คน
////////////////////////
ภาพ/ข่าว มานพ เสนานุช ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี